Managementul Sistemelor

POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI, SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ ȘI SECURITĂȚII INFORMAȚIEI

Actualizare: ianuarie 2024

Calitatea, protecţia mediului, sănătatea şi securitatea în muncă precum și securitatea informației fac parte dintre valorile la care ţinem, fiind integrate în strategia dezvoltării pe termen lung a organizaţiei noastre şi constituie unele dintre aspectele care ne reprezintă.

Suntem conştienţi că în egală măsură calitatea produselor şi serviciilor, grija pentru mediu, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă şi de prevenire a riscurilor profesional, confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor, precum și implicarea în viața comunității căreia îi aparținem, în condiţiile respectării depline a cerinţelor legislaţiei în vigoare, sunt esenţiale pentru succesul nostru.

În acest sens suntem dedicaţi înţelegerii continue a nevoilor tuturor părților interesate astfel încât să asigurăm sustenabilitatea activităților noastre pe termen lung, pe întreg lanțul valoric: achiziții -> producție și servicii asociate -> clienți, autorități guvernamentale și societatea/comunitatea locală.

ACHIZIȚII:

Ne asumăm responsabilitatea și suntem angajați în asigurarea sustenabilității pentru întregul ciclu de viață al produselor noastre. Colaborăm îndeaproape cu furnizorii noștri pentru asigurarea protecției mediului și a climei, a conservării și regenerării resurselor folosite, pentru  pentru respectarea drepturilor omului în relațiile noastre de colaborare precum și pentru asigurarea unor condiții de muncă decente.

PRODUCȚIE ȘI SERVICII ASOCIATE:

În realizarea produselor noastre și a serviciilor asociate, suntem angajați în mod continuu în reducerea consumului de energie și al resurselor necesare, în acest sens având implementate cele mai moderne sisteme de management al mediului (ISO 14001). Suntem în mod continuu preocupați să îmbunătățim condițiile de muncă ale angajaților noștri, conștienți fiind ca ei reprezintă cea mai importantă resursă a noastră. Pentru aceasta, respectăm cu strictețe prevederile celor mai noi standarde în domeniu (ISO 45001). Promovarea diversității și oportunităților egale sunt o altă latură importantă a politiciilor noastre, considerând ca fiecare ființă umană poate contribui în mod decisiv la dezvoltarea și sustenabilitatea afacerii, aplicând în acest sens în mod riguros cele mai bune practici din domeniu (conform ISO 26000).

CLIENȚI, AUTORITĂȚI GUVERNAMENTALE, SOCIETATEA/ COMUNITATEA LOCALĂ:

Unul dintre cele mai importante angajamente ale noastre este garantarea către clienții noștri și autoritățile guvernamentale a unor produse de cea mai înaltă calitate și cu un grad înalt de siguranță a utilizării, aplicând în mod riguros cele mai înalte standarde din domeniu (ISO 9001 și IATF 16949). Suntem un membru activ în cadrul societății și al comunității locale, fiind implicați într-o gamă largă de activități ce susțin educația, sportul și protejarea mediului înconjurător.

Pentru punerea în practică a acestei politici integrate de calitate, mediu, sănătate, securitate în muncă, și securitatea informației suntem conduși de următoarele principii şi valori pe care suntem angajați într-un mod ferm să le respectăm:

 • Orientarea către o gândire bazată pe identificarea, evaluarea și tratarea riscurilor;
 • Orientarea către client pentru a demonstra că cerinţele şi aşteptările acestuia sunt îndeplinite;
 • Orientarea către angajati și partenerii noștri prin asigurarea unui mediu de lucru prietenos și respectarea unei atmosfere de înaltă etică profesională;
 • Orientarea către îmbunătăţirea continuă a eficacităţii şi eficienţei sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • Orientarea către conformarea cu legislaţia în vigoare dar şi cu reglementările şi cerinţele părţilor interesate pe care ni le asumăm și la care subscriem;
 • Orientarea către societate și comunitatea locală prin implicarea voluntară în asigurarea sprijinului necesar creșterii condițiilor de viață;

Direcțiile strategice în care acționăm pentru aplicarea prezentelor politici pe întreg lanțul nostru valoric sunt următoarele:

 1. Impactul asupra climei
  • Suntem angajați în asigurarea neutralității în ceea ce privește amprenta de carbon legată de aprovizionarea și producția de energie;
  • Depunem eforturi continue pentru reducerea amprentei de carbon determinată de către produsele aprovizionate, procesele noastre logistice și produsele vândute de către noi;
 2. Consumul de energie
  • Organizația noastră dispune de un amplu program de îmbunătățire a eficienței energetice orientat către reducerea consumurilor energetice;
  • Suntem angajați într-un program de diversificare a producției de energie având drept scop creșterea ponderii energiei regenerabile;
 3. Managementul resurselor
  • Programul nostru de reducere a costurilor are ca punct central identificarea de soluții pentru reducerea consumului de materii prime și materiale cu impact direct asupra tipului și cantității de deșeuri generate;
  • Suntem angajați în perfecționarea continuă a metodelor de epurare a apelor uzate și de reducere a cantităților de poluanți eliminați în apa industrială;
  • Avem un angajament ferm în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a tehnologiilor ce permit captarea și reducerea cantității de gaze emise în atmosferă;
  • Gestionarea căt mai optimă a diverselor tipuri de deșeuri se află în centrul preocupărilor noastre de îmbunătățire a proceselor interne;
 4. Calitatea produselor
  • Suntem angajați în continua perfecționare a proceselor noastre interne și a serviciilor asociate astfel încât sa asigurăm permanent o calitate cât mai ridicată a produselor cu impact direct asupra creșterii satisfacției clienților și reducerii impactului asupra mediului prin reducerea cantității de rebuturi si deșeuri generate;
 5. Sănătate și securitate în muncă
  • Suntem angajați în perfecționarea continuă a sistemelor de protecție a muncii angajaților, având ca obiectiv principal reducerea continuă a numărului de accidente și incidente la locul de muncă;
  • Investim resurse importante în protejarea datelor personale ale angajaților și partenerilor noștri precum și în protejarea informațiilor confidențiale;
  • Aplicăm cele mai înalte standarde în ceea ce privește etica muncii și drepturile omului;
  • Pentru a gestiona în mod eficient prohibițiile și restricțiile impuse asupra materialelor și substanțelor periculoase, actualizăm în permanență informațiile privitoare la aceste materiale în sistemul global IMDS (International Material Data System);
 6. Parteneriatul cu comunitatea
  • Avem o implicare activă în viața comunității prin susținerea inițiativelor ce privesc educația, sportul și protejarea mediului înconjurător;
 7. Securitatea informației

  Compa S.A. se angajează să păstreze confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea referitor la datele furnizate, generate și deținute în conformitate cu cerintele legale.

  • Se asigură confidențialitatea datelor prin mijloace precum controlul accesului, criptarea datelor, formarea angajaților cu privire la confidențialitatea datelor și securitatea informației;
  • Se asigură integritatea informației prin menținerea coerenței interne și externe a datelor și programelor utilizate;
  • Se promovează disponibilitatea datelor prin sisteme informatice de back-up care asigură disponibilitatea permanentă, prevenind întreruperile de servicii.

 

La nivel operațional, pentru implementarea programelor asociate direcțiilor strategice de acțiune, utilizăm cele mai bune practici din domeniul managementului organizațional, reprezentănd adesea un model pentru partenerii noștri:

 • Implementarea politicilor are la bază un sistem de tip Balanced Scorecard prin care obiectivele strategice sunt stabilite, definite, distribuite, monitorizate și ajustate pe toate nivelurile lanțului de valoare intr-un mod integrat;
 • Îmbunătățirea continuă a performanțelor precum și adaptarea continuă a politicilor și obiectivelor strategice are la baza cele mai moderne practici din domeniul îmbunătățirii continue, fiind adepții modelului japonez integrat sub forma Sistemului de Afaceri COMPA;

Prezenta politică de calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă și securitate a informației se aplică tuturor produselor, proceselor, activităţilor şi serviciilor efectuate de către COMPA S.A. pentru: dezvoltarea și fabricația de piese și componente pentru turbocompresoare, sisteme de injecție și pompe pentru motoare, ștergatoare de parbriz, coloane și casete de direcție, amortizoare, arcuri, piese ștanțate, forjate și prelucrate, sisteme de transmisie, ansamble mecanosudate, sisteme de aer conditionat, scule, dispozitive, verificatoare și piese de schimb pentru acestea, piese și componente pentru pompe și mașini unelte. În acest sens, responsabilităţile şi autorităţile funcţiilor implicate decurg după cum acestea sunt definite în capitolele manualului integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă, securității informației, precum și a documentelor la care acesta face referire.

 

Pentru aplicarea prezentelor politici, managementul de la cel mai înalt nivel al societăţii îşi asumă leadershipul, angajamentul şi responsabilităţile referitoare la implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă și securității informației prin:

 • Asumarea răspunderii pentru eficacitatea sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţiii securităţii muncii și a informației;
 • Asigurarea că politica şi obiectivele referitoare Ia calitate, mediu, SSM și SI sunt stabilite şi sunt compatibile cu contextul şi direcţia strategică ale organizaţiei;
 • Asigurarea că cerinţele sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii muncii și securitatea informației sunt integrate în procesele de afaceri ale organizaţiei;
 • Promovarea abordării pe bază de proces şi a gândirii pe bază de risc;
 • Asigurarea că resursele necesare pentru sistemul de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii și securităţii muncii și securității informației sunt disponibile;
 • Comunicarea importanţei unui management eficace al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii muncii și securității informației şi a conformării cu cerinţele sistemului de management integrat;
 • Asigurarea că sistemul de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii muncii și securității informației obţine rezultatele intenţionate;
 • Angrenarea, direcţionarea şi susţinerea angajaților și partenerilor noștri pentru a contribui Ia eficacitatea sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii muncii și securității informației;
 • Promovarea îmbunătăţirii;
 • Asigurarea că întreaga organizație precum și partenerii noștri sunt angajați proactiv în acțiuni de protecție a mediului și prevenire a poluării;
 • Susţinerea altor roluri relevante de management pentru a demonstra leadership-ul acestora aşa cum se aplică zonelor lor de responsabilitate;

Delegăm de asemenea fiecărui angajat responsabilitatea respectării şi a punerii în aplicare a prezentei politici corespunzător sarcinilor care îi revin în cadrul acestui sistem, aşa cum acestea rezultă din documentele şi reglementările acestuia. Neconformarea atrage după sine aplicarea instructiunii interne I 021.25 – Sactiuni disciplinare:

 

Avem în vedere şi ne asigurăm că prezenta politică este:

 • Adecvată scopurilor organizației;
 • Comunicată, înțeleasă, implementată și menținută la toate nivelurile oganizației;
 • Revizuită cel putin o data pe an pentru a verifica coerența cu codul de conduită, precum și adecavarea cu schemele de certificare menționate;
 • Sprijinită de obiective măsurabile.

 

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
ŞI DIRECTOR GENERAL
Ioan DEAC

 

 

 

DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI INTEGRAT CALITATE – MEDIU–SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA

 

EVOLUTIA SI DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT

 • 1997 Certificarea ISO 9001 de catre TÜV SÜDDEUTSCHLAND
 • 2000 Certificarea QS 9000 de catre TÜV SÜDDEUTSCHLAND
 • 2003 Certificarea ISO 14001- SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU
 • 2003 Certificarea ISO 9001 si ISO-TS 16949 de catre TÜV MANAGEMENT SERVICE
 • 2006 Certificarea SISTEMULUI de MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU in conformitate cu ISO 9001, ISO / TS 16949 si ISO 14001 de catre TÜV
 • 2009 Recertificare ISO 9001, ISO-TS 16949 si ISO 14001 de catre TÜV RHEINLAND
 • 2009 Certificarea OHSAS 18001 – SISTEMUL DE SANATATE si SECURITATE OCUPATIONALA de catre TÜV RHEINLAND
 • 2012 recertificare ISO 9001, ISO-TS 16949, ISO 14001 si OHSAS 18001 de catre TÜV RHEINLAND
 • 2015 Tinta: INTEGRAREA GLOBALA A SISTEMELOR de CALITATE, MEDIU si SANATATE si SECURITATE OCUPATIONALA
 • 2020 certificare ISO 45001:2018 – SISTEMUL DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA de catre TUV RHEINLAND
 • 2021 recertificare IATF 16940, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 de catre TUV RHEINLAND

CERTIFICARILE ACTUALE COMPA pentru CALITATE, MEDIU, SANATATE si SECURITATE IN MUNCA 

IATF 16949:2016
 

ISO 9001:2015 

SR EN ISO 14001:2015 

ISO 45001:2018

Parteneri

partener-1
partener-7
partener-2
partener-9
partener-3
partener-13
partener-5
partener-12
partener-11
partener-4
partener-6
partener-10
partener-8