Politica de confidentialitate

Compa S.A.  (Compa sau Societatea) va prelucra datele personale colectate de la vizitatorii website-ului www.compa.ro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul sau RGPD), precum și a celorlalte reglementări aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le obținem în urma utilizării de către dvs. a paginii de internet www.compa.ro („Website-ul”).

Atenție!

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și website-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru.

Vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Definiții

Date cu caracter personal (“Date personale”)  –  orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator – persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor.

Societatea/ Compa – societatea Compa S.A, împreună cu societățile controlate de aceasta;

Cine este responsabil pentru procesarea datelor dvs. cu caracter personal?

Compa S.A., persoană juridică, organizată și care funcționează conform legilor din România, cu sediul social în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/129/1991, având cod unic de înregistrare RO788767, tel: 0269 230 888, e-mail: office@compa.ro, reprezentată legal prin d-nul Ioan Deac – Director General.

Societatea Compa S.A. este operator în sensul Regulamentului și este responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs. personale în contextul utilizării website-ului.

Când colectăm informații despre dvs.?

Compa S.A. va prelucra datele dvs. cu caracter personal în contextul utilizării paginii, în conformitate cu cele prezentate mai jos:

   

 1. Contactarea în legătură cu activitatea de recrutare și preselecție a candidaților la angajare
 2.  

  Se vor prelucra datele personale pe care le furnizați prin completarea și transmiterea formularului în cadrul platformelor de socializare Facebook și Linkedln.

  Scopul prelucrării:

  • În vederea realizării procesului de recrutare organizat de Compa pentru posturile vacante pentru care veti fi evaluat, pentru a se observa dacă îndepliniti cerințele necesare încheierii unui contract individual de muncă, acordul de participare la procesul de recrutare fiind realizat prin aplicarea dvs. pentru poziția pentru care veti fi evaluat.

  • Pentru păstrarea CV-ului dumneavoastră în baza de date a Operatorului pentru poziții vacante similare, pe o perioada de 1 an de la data încheierii procesului de recrutare pentru care ați aplicat, în situația în care nu ați fost selectat pentru angajare, în scopul de a fi contactat pentru participarea la procese de recrutare viitoare

  Temei legal: art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – Prelucrarea datelor dvs. se efectuează pe baza consimțământului dvs. pe care îl furnizați în momentul în care transmiteți formularul, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale sau pentru efectuarea demersurilor anterioare încheierii unui contract în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

  Durata de stocare: Perioada pentru care societatea este îndreptățită să stocheze și/sau prelucreze datele dvs. cu caracter personal este de 12 luni, urmând ca după trecerea acestei perioade de timp, CV-urile și orice altă bază de date care conține date cu caracter personal care vă privesc să fie șterse.

   

 3. Contactarea în vederea transmiterii unei cereri de informații/ solicitări
 4.  

  Este vorba despre datele pe care le furnizați în mod voluntar în cadrul Secțiunii Contact Cerere informații, în măsura în care alegeți să ne contactați în acest fel – numele, prenumele, adresa de e-mail și orice alte informații pe care dvs. optați să le funizați.

  Scopul prelucrării: se rezumă la necesitatea de a răspunde solicitărilor sau opiniilor pe care ni le-ați adresat.

  Temei legal: art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului (UE) nr. 2016/ 679 – Prelucrarea datelor dvs se efectuează pe baza consimțământului dvs. pe care îl furnizați în momentul în care transmiteți formularul din cadrul secțiunii “Cerere informații”.

  Durata de stocare: datele personale astfel colectate vor fi stocate pentru o perioada de 12 luni.

   

 5. Contactarea în vederea înscrierii la un curs de formare profesională
 6.  

  Prin completarea și transmiterea formularului de înscriere, Societarea va colecta date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail, număr telefon.

  Scopul prelucrării: se rezumă la necesitatea de a contacta persoanele care doresc să participe la un curs de formare.

  Temei legal: art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului (UE) 2016/679 – Prelucrarea datelor dvs se efectuează pe baza consimțământului,pe care îl furnizați în momentul transmiterii formularului de înscriere.

  Durata de stocare:  datele personale astfel colectate vor fi stocate pentru o perioada de 12 luni.

  Având în vedere scopurile prelucrării, Compa nu va divulga sau transfera datele dvs. personale în acest stadiu al procesului de înscriere. Aceste date nu vor fi transmise terților. Precizăm că datele dvs. nu sunt transferate către state terțe.

Cum asigurăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal?

Ne angajăm să asigurăm implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta securitatea datelor, în special pentru a preveni pierderea accidentală, utilizarea sau accesarea neautorizată, modificarea sau dezvăluirea datelor dvs. personale.

Respectăm prevederile în vigoare pentru a face față oricăror încălcări ale datelor cu caracter personal suspectate și vă vom informa pe dvs. și pe orice autoritate de reglementare aplicabilă despre o încălcare a legislației în cazul în care suntem obligați din punct de vedere legal să procedăm astfel.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea de date prin conexiunea la internet prezintă vulnerabilități, o protecție completă împotriva accesului unor terțe părți neautorizate este astfel imposibilă.

Care sunt drepturile dvs. în calitate de persoană vizată?

În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, aveţi posibilitatea,, cu condiția respectării cerințelor legale relevante, să vă exercitaţi dreptul:

 • de a obține de la Societate o confirmare a faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, de a obține accesul la datele dvs. cu caracter personal;
 • de a obține rectificarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte.;
 • de a obține ștergerea datelor dvs.cu caracter personal;
 • de a obține restricții privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
 • la portabilitatea datelor dvs., pe care le-ați furnizat în mod activ; și
 • de a obiecta, din motive legate de situația dvs. particulară, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc.
 • de a vă retrage consimțământul în orice moment, cu privire la utilizarea datelor dvs. personale, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.
 • de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere cu Privire la Prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România
  Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
  E-mailanspdcp@dataprotection.ro

Aceste drepturi se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise către Societatea Compa S.A., fie în format fizic, la sediul din Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, cu mențiunea În atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, fie în format electronic, la adresa de email: dataprotection@compa.ro.


Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, astfel încât Compa S.A. are obligația să se conformeze cererii respective, se va răspunde cererii dvs. imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a va identifica într-un termen util.

Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, Societatea nu este obligată să dea curs solicitării.

Vă informăm, de asemenea, cu privire la datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor: Sabina Pîrvu – tel: 0269 237878, e-mail: dataprotection@compa.ro

Pentru toate întrebările legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aveți posibilitatea să ne contactați în orice moment, fie prin transmitera unei cereri, în scris, la adresa din Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, Jud. Sibiu, cu mențiunea În atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, fie la următoarea adresă de e-mail: dataprotection@compa.ro.

Compa S.A. își rezervă dreptul de a revizui periodic Politica de confidențialitate şi vom prezenta orice actualizări pe această pagină web.

Data ultimei actualizări: 30.09.2022

Parteneri

partener-1
partener-7
partener-2
partener-9
partener-3
partener-13
partener-5
partener-12
partener-11
partener-4
partener-6
partener-10
partener-8