Politica de confidentialitate

Utilizarea paginii noastre este posibilă fără a fi nevoie de precizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Compa S.A. va prelucra datele personale colectate de la vizitatorii săi prin intermediul website-ului www.compa.ro, în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) și legislația națională aplicabilă în domeniu.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le obținem în urma. utilizării paginii de internet www.compa.ro („Site-ul”).

Atenție!

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Datele cu caracter personal (“Date Personale”) reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Cine este responsabil pentru procesarea datelor dvs. cu caracter personal?

Compa S.A. este operator de date cu caracter personal în sensul RGPD și este responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs. personale.

Societatea: Compa S.A. („Compa”)

Adresă: Str. Henri Coandă

550234 Sibiu

România

Tel: +40 269 237 878

Fax: +40 269 237 770

Web: www.compa.ro

E-Mail: office@compa.ro

Când colectăm informații despre dvs.?

Compa S.A. respectă legislația română și europeană în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal și colectează date personale doar în scopuri determinate, conform detaliilor de mai jos.

Posibilități de contactare

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Compa S.A. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării paginii. Este vorba despre datele pe care le furnizați în mod voluntar în cadrul secțiunii de Contact (date contact/ cerere informații), în măsura în care alegeți să ne contactați în acest fel – numele, prenumele, adresa de e-mail și orice alte date completate.

Scop: Aceste date cu caracter personal sunt colectate cu scopul de a fi contactat și a vă răspunde în legătură cu informațiile pe care le solicitați

Având în vedere scopul prelucrării, Compa S.A. nu va divulga sau transfera datele cu caracter personal puse la dispoziția operatorului. Aceste date nu vor fi transmise terților. De asemenea, precizăm că datele dvs. nu sunt transferate către state terțe.

Temei: art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului (UE) 2016/679 – Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul implicit, pe care îl furnizați în momentul în care transmiteți formularul din cadrul secțiunii “Cerere informații”.

Înscrierea la cursurile de formare profesională organizate de Compa în calitate de furnizor de formare profesională certificat
Prin completarea și transmiterea formularului de înregistrare, Compa S.A. va colecta următoarele date cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către dvs: nume, prenume, adresă de e-mail, număr telefon.

Scop: Aceste date cu caracter personal sunt colectate în vederea contactării persoanelor care și-au exprimat interesul pentru participarea la cursul de formare profesională.

Având în vedere scopul prelucrării, Compa S.A. nu va divulga sau transfera datele dvs. personale în acest stadiu al procesului de înscriere. Aceste date nu vor fi transmise terților. Precizăm că datele dvs. nu sunt transferate către state terțe.

Temei: art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului (UE) 2016/679 – Prelucrarea datelor dvs se efectuează pe baza consimțământului implicit, pe care îl furnizați în momentul transmiterii formularului de înscriere.

Prin urmare, atunci când optați pentru urmarea unui curs de formare profesională oferit de Compa S.A., prin transmiterea formularul de înscriere, procesarea informațiilor puse la dispoziția operatorului se face pe baza consimțământului acordat liber și necondiționat.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. personale sunt păstrate, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru atingerea scopurilor pentru care sunt prelucrate, fără a aduce atingere condițiilor de păstrare impuse de lege.

Atunci când nu vom mai avea nevoie de datele dvs. personale, le vom șterge sau le vom anonimiza.

Pentru ce folosim cookie-urile?

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Puteți găsi informații despre modul de utilizare a cookie-urilor, în Politica noastră de cookie-uri. Politica de cookie-uri furnizează, de asemenea, informații despre cum puteţi bloca și obiecta cu privire la utilizarea cookie-urilor și prelucrarea datelor colectate de cookie-uri.

Cum asigurăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal?

Ne angajăm să asigurăm implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta securitatea datelor, în special pentru a preveni pierderea accidentală, utilizarea sau accesarea neautorizată, modificarea sau dezvăluirea datelor dvs. personale.

Respectăm prevederile în vigoare pentru a face față oricăror încălcări ale datelor cu caracter personal suspectate și vă vom informa pe dvs. și pe orice autoritate de reglementare aplicabilă despre o încălcare a legislației în cazul în care suntem obligați din punct de vedere legal să procedăm astfel.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea de date prin conexiunea la internet prezintă vulnerabilități, o protecție completă împotriva accesului unor terțe părți neautorizate este astfel imposibilă.

Care sunt drepturile dvs. în calitate de persoană vizată?

În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, aveţi posibilitatea – cu condiția respectării cerințelor legale relevante – să vă exercitaţi dreptul:

– de a obține de la Compa S.A. o confirmare a faptului că datele dvs. cu caracter personal. sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, de a obține accesul la datele dvs. cu caracter personal;
– de a obține rectificarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte.;
– de a obține ștergerea datelor dvs.cu caracter personal;
– de a obține restricții privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
– la portabilitatea datelor dvs., pe care le-ați furnizat în mod activ; și
– de a obiecta, din motive legate de situația dvs. particulară, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI:

I. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu privire la utilizarea datelor dvs. personale, fără a afecta legalitatea prelucrării care a avut loc până la contestație
II. Aceste drepturi se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise către Societatea Compa S.A., fie în format fizic, la adresa din Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, cu mențiunea În atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, fie în format electronic, la adresa de e-mail dataprotection@compa.ro.
III. Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, astfel încât Compa S.A. are obligația să se conformeze cererii respective, se va răspunde cererii dvs. imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a va identifica într-un termen util.
IV. Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea de Supraveghere cu Privire la Prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
V. Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, Compa S.A. nu este obligată să dea curs solicitării.

Vă informăm, de asemenea, cu privire la datele de contact ale Resposabilului cu Protectia Datelor: Sabina Pîrvu – tel: 0269 237878, fax: 0269 237770, e-mail: dataprotection@compa.ro

Pentru toate întrebările legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aveți posibilitatea să ne contactați în orice moment, fie prin transmitera unei cereri, în scris, la adresa din Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, Jud. Sibiu, cu mențiunea În atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, fie la următoarea adresă de e-mail: dataprotection@compa.ro.

Compa S.A. își rezervă dreptul de a revizui periodic Politica de confidențialitate şi vom prezenta orice actualizări pe această pagină web.

Parteneri
Navigare